Studia Doktoranckie

Śląskie Środowiskowe Studium Doktoranckie działa od  2002 roku. Powstało w wyniku „Porozumienia…” zawartego między Politechniką Śląską a Głównym Instytutem Górnictwa oraz przy współudziale  innych śląskich jednostek naukowo-badawczych jako pierwsze w Polsce środowiskowe studium doktoranckie.

Siedzibą ŚŚSD jest Główny Instytut Górnictwa, który ma uprawnienia do  nadawania stopnia naukowego doktora w dwóch dyscyplinach: inżynieria środowiska oraz górnictwo i geologia inżynierska. Ma również odpowiednie przygotowanie i kompetencje do organizowania i prowadzenia studiów doktoranckich.

Obecnie ŚŚSD prowadzi rekrutację na:

Interdyscyplinarne studia doktoranckich w zakresie środowiskowych aspektów wykorzystania konwencjonalnych i alternatywnych źródeł energii - finansowane z Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (POWER)  (dowiedz się więcej)

oraz na studia doktoranckie z zakresu:

 • zrównoważonych technologii energetycznych i środowiskowych    
 • górnictwa i geologii inżynierskiej

Studia kierowane są do osób:

 • planujących karierę naukową,
 • dysponujących  wynikami badań które, po przetworzeniu pod  okiem profesjonalnego opiekuna naukowego, mogą stanowić podstawę rozprawy doktorskiej,
 • przedsiębiorców mających określony  problem badawczy i poszukujących innowacyjnego rozwiązania,
 • zainteresowanych zacieśnieniem współpracy pomiędzy sektorem przedsiębiorczości i nauki.

Udział w studiach gwarantuje:

 • wykwalifikowaną kadrę opiekunów naukowych i wykładowców,
 • nadzór opiekuna naukowego od początku studiów,
 • możliwość uczestniczenia w projektach naukowych realizowanych przez GIG (dla najlepszych   doktorantów),
 • możliwość realizacji prac stanowiących rozwiązanie konkretnych problemów przedsiębiorców,
 • dostęp do nowoczesnej bazy laboratoryjnej na uzgodnionych warunkach,
 • pomoc w uzyskaniu stypendium  i udziału w stażach zagranicznych finansowanych ze środków unijnych, o ile tylko takie konkursy będą ogłoszone

Program studiów obejmuje:

 • wykłady ogólne mające na celu zapoznanie studentów z nowoczesnymi narzędziami i metodami badawczymi oraz praktycznymi zagadnieniami funkcjonowania w międzynarodowym środowisku naukowym,
 • wykłady specjalistyczne
 • seminaria

Studia prowadzone są w trybie niestacjonarnym w formie  zajęć weekendowych, co umożliwia pogodzenie studiów z pracą zawodową i innymi obszarami działalności doktorantów.

Możliwość otrzymania stypendium w ramach pomocy materialnej ze środków MNiSW

 

Regulamin

Aneks